Ubytovací řád

Ubytovací řád

Pozadi
 • Nástup na ubytování je možný od 14 hod. 
 • Ukončení pobytu a opuštění pobytu do 10 hod.
 • Při příjezdu do objektu předloží host platný doklad totožnosti a provede se zápis do ubytovací knihy
 • Za ubytování a služby je host povinen zaplatit dle aktuálního ceníku provozovatele, nejpozději však do 14 dnů před nástupem
 • Vratná kauce ve výši 6.000,- bude uhrazena při nástupu na ubytování
 • Na začátku ubytování přebírá host dům bez závad, bude sepsán předávací protokol, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel
 • Pokud dojde k jakémukoliv poškození domu v interiéru nebo exteriéru a dále jeho zařízení/vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce objektu zavazuje provozovateli tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • Ve všech vnitřních prostorách domu a wellness používejte domácí obuv
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele v domě přemísťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v objektu.
 • V objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektospotřebičů určených k vlastní hygieně.
 • Host je povinen udržovat v domě i jeho okolí pořádek a čistotu
 • Host je povinen při odchodu z domu zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté dveře.
  Zvláště upozorňujeme na zavření oken střešních, kvůli možnosti zatečení vody do objektu.
 • V celém objektu platí zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených okna či dveří. Kouření je možné mimo dům a nedopalky se nesmí házet na zem. V případě porušení, nebude hostu vrácená tzv. vratná kauce.
 • V objektu je zákaz manipulace s volným ohněm, povolen je pouze na místech tomu určených
 • V krbových kamnech je zakázáno pálení odpadků
 • Je zakázáno odkládat věci na krbová kamna
 • Při podezření na nedodržování provozního řádu je pronajímatel oprávněn provést kontrolu objektu a v případě hrubého porušení provozního řádu (požární bezpečnost, ničení majetku apod.) ihned zrušit pobyt hosta.
 • Ve venkovních prostorách využívejte pouze ohraničeného pozemku patřícího k domu a to jak pro parkování vozů, tak pro rekreaci osob.
 • Hosté mají povinnost respektovat noční klid (22:00-7:00) venku 
 • Za nezletilé osoby ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba přebírá plnou zodpovědnost za případné škody způsobené nezletilou osobou
 • Lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu povlečení z lůžkovin sundejte.
 • Pobyt domácích mazlíčků je zakázán.
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí zaparkovaných autech. Provozovatel objektu neruší za jejich ztráty a poškození.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme hosty, aby nechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený dům do 10:00 hod. 
 • V případě, že host předá dům s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samého, či ztráty klíčů.
 • Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem domu, špatné kvality vody v řekách nebo nádržích, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností, které nelze předvídat.
 • K domu je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách a parkovat na místě určeném.
 • Dům mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované v domě. Při nástupu bude předložen provozovateli soupis ubytovaných hostů. 
 • Hosté nerespektujících tato pravidla provozního řádu souhlasu s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.
 • Zákazník odesláním objednávky a složením zálohy pro “uskutečnění rezervace” a níže uvedeným podpisem potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt v domě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů